โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

นางพิศมัย จินดำ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนและมอบให้แก่ทางราชการ เป็นอาคารแบบ ป1 ก(อาคารกึ่งถาวร) สิ้นงบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 1,000,000บาท (หนึ่งแสนบาท) ในพื้นที่ในการดูแลประมาณ 5 ไร่ 2งาน และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2518 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ปี พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สร้างอาคารเรียนแบบ ป1ก ขนาด 4 ห้องเรียน และทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7

ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท
โดยจัดทำฝ้าเพดานและก่อผนังอิฐฉาบปูน

ปีงบประมาณ 2533 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2536 เริ่มเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 และ 2 และทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเขียนเอง 1 หลัง ขนาด 6x 12 เมตร โดยเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ผ.30 พิเศษ จำนวน 1ชุด งบประมาณ 70,000 บาท (รวมรางน้ำฝน 20 เมตร)
ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรก 430,000 บาทเศษ
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์เป็นผู้รักการเรียนรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร 2 ปีเพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จัดระบบการเรียนรู้ในทุกสาระให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นำความรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและนันทนาการ
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องเหมาะสมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรของรัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

อัตลักษณ์
“ สุภาพ เป็นมิตร มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์
“สถานศึกษา แห่งความพอเพียง”

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

สีประจำโรงเรียน

ส้ม- ชมพู
สีส้ม หมายถึง ความสดใส ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความสำเร็จ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สีชมพู หมายถึง ความรักใคร่กลมเกลียว มิตรภาพ ความละเอียดอ่อน ความหยั่งรู้ความก้าวหน้า ความสง่างาม อำนาจ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นโพธิ์ หมายถึง ความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

×

Table of Contents