โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

นางพิศมัย จินดำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

Previous
Next

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ประวัติ

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งในพื้นที่เขตป่าสงวนเเห่งชาติหมู่ที่ 5 ตำบล ตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 34 ไร่ ระยะทางถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 58 กิโลเมตร  การจัดตั้ง นายเเสง ทองอินทร์ ผู้นำราษฎรอพยพมาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานใหม่ ในท้องที่ บ้านห้วยทรายขาว คาดหวังให้มีสถานศึกษาในหมู่บ้าน พื้นที่ 34 ไร่ ต่อมา นายสมบูรณ์  เพชรทอง นายประเสริฐ หลักชุม ผู้นำชุมชน และนายจิระ ศุทธางกูร หน.ปอ.พุนพิน ร่วมกัน จัดตั้งโรงเรียน ชื่อ “โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สาขาโรงเรียนบ้านบนไร่” โดยราษฎรใน หมู่บ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน เปิดทำการสอน 1 พฤษภาคม 2529 ในปี 2539 เปิดเรียนเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนบ้านห้วยทราขขาว” และ ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วิสัยทัศน์

นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวเป็นผู้รักการเรียนรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร 2 ปีเพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จัดระบบการเรียนรู้ในทุกสาระให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นำความรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและนันทนาการ
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องเหมาะสมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรของรัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

อัตลักษณ์
“ สุภาพ เป็นมิตร มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์
“สถานศึกษา แห่งความพอเพียง”

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

สีประจำโรงเรียน

ส้ม- ชมพู
สีส้ม หมายถึง ความสดใส ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความสำเร็จ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สีชมพู หมายถึง ความรักใคร่กลมเกลียว มิตรภาพ ความละเอียดอ่อน ความหยั่งรู้ความก้าวหน้า ความสง่างาม อำนาจ

ต้นไม้ประจำ

ต้นโพธิ์ หมายถึง ความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน

นานาสาระ
ภูเขาไฟฟูจิ การไหลของลาวาและการป้องกันภัยพิบัติของญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ  เนื่องจากลาวาบะซอลต์ มีความหนืดต่ำ ลาวาบางส่วนที่ไหลจากภูเขาไฟฟูจิ สามารถไหลได้ไกลถึง 20กิโลเมตร ลาวามักเกี่ยวข้องกับไมโครธรณีสัณฐาน 2ประเภท อุโมงค์ลาวาและต้นลาวา มีการค้นพบอุโมงค์ลาวามากกว่า 70 แห่ง ซึ่งหลายแห่งมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ แม้ในฤดูร้อนผนังอุโมงค์ และน้ำแข็งที่ตกค้างบนพื้นดิน จะยังคงมีผลทำให้เย็นลง ดังนั้นจึงมักต้องใช้หนามแหลมในการสำรวจอุโมงค์เหล่านี้ เนื่องจากการพังทลายของส่วนบนของอุโมงค์

อุโมงค์บางแห่งจึงมีการกดทับของพื้นผิวเล็กน้อย ต้นลาวาเกิดขึ้นเมื่อลาวาไหลผ่านป่า ต้นไม้ที่ยืนอยู่หรือล้มลง ถูกลาวาภูเขาไฟกลืนและหายไป หลังจากการเผาไหม้ทำให้มีช่องว่างในรูปของบ่อน้ำ และถ้ำขนาดเล็ก รอบภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นที่ที่มีต้นลาวาจำนวนมากที่สุดในโลก กรวยตะกรันมีมากกว่า100 กรวยภูเขาไฟที่เกิดขึ้นจากการระเบิดขนาดเล็ก ที่ด้านข้างของภูเขาไฟฟูจิโอมูโระที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ กรวยตะกรันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนสองเส้นที่วิ่งผ่านจุดสูงสุด จากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

หุบเขาและดินถล่ม แม้ว่าภูเขาไฟฟูจิจะมีรูปร่างเป็นทรงกรวยโดยรวม แต่ก็ยังมีหุบเขาและหุบเหวบางแห่ง โดยเฉพาะในบริเวณยอดเขาที่สูงชัน หุบเขาสองแห่งที่ชัดเจนที่สุดคือ หุบเขาโยชิดะโอซาวะ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และหุบเขา โอซาวะคุซูโนะทางด้านตะวันตก มีดินถล่มขนาดใหญ่ใกล้กับยอดภูเขาไฟ และปลายด้านบนของหุบเขา มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีความลึกสูงสุดประมาณ 200เมตร และมีการผลิตทราย

ตะกอนที่อยู่ใกล้พื้นผิวของภูเขาไฟฟูจิ ส่วนใหญ่เป็นลาวาที่มีรูพรุนและเถ้าภูเขาไฟ ในขณะที่ตะกอนของภูเขาไฟฟูจิ มีความพรุนต่ำ และมีส่วนประกอบที่เป็นเปลือกแข็งมากกว่า ดังนั้นการไหลบ่าจากเนินภูเขาไฟฟูจิ จึงมีแนวโน้มที่จะแทรกซึมและกักขังอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิ ในพื้นที่เพียดมอนต์น้ำใต้ดินจะไหลมาจากสระน้ำลำธาร และแม้แต่ทะเลสาบขนาดใหญ่บางแห่ง ในหลายแห่งองค์ประกอบไอโซโทปของน้ำใต้ดินบ่งชี้ว่า ปริมาณน้ำฝนทั้งสองด้านของเขตภูเขาไฟกลางในช่วงความสูง 1,100-2,700เมตร เป็นแหล่งกำเนิดหลักของการเติมน้ำใต้ดิน สำหรับภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำและทะเลสาบที่เชิงภูเขาไฟฟูจิเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากลาวาไหลลงสู่หุบเขา ปิดกั้นแม่น้ำหรือแยกแหล่งน้ำที่มีอยู่

ทะเลสาบฟูจิทั้งห้าเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000เมตร ในปีพ.ศ.864 ลาวาได้ไหลจากกรวยภูเขาไฟกาฝากไปทางตอนเหนือ แบ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีอยู่ออกเป็นทะเลสาบจิงจิน และทะเลสาบตะวันตก ลาวายังเข้าสู่ทะเลสาบจิงจินในเวลานั้น ระดับน้ำของทะเลสาบทั้งสองเกือบเท่ากัน เนื่องจากน้ำใต้ดินไหลผ่านหินที่มีรูพรุน ตะกอนที่สกัดจากด้านล่างของทะเลสาบคาวากุจิ ทะเลสาบยามานากะและทะเลสาบโมโตสึบ่งบอกว่า ทะเลสาบเหล่านี้ หรือบรรพบุรุษของพวกมันมีอยู่ก่อนโฮโลซีน

ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีที่ยอดภูเขาไฟฟูจิอยู่ที่ -6.4องศา และอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่ร้อนที่สุดคือ 6องศา ซึ่งต่ำกว่าโตเกียวประมาณ 20องศา สภาพอากาศเช่นนี้ ทำให้แห้งแล้ง ใกล้กับยอดเขาอาจมีหิมะตกตลอดทั้งปี แต่หิมะส่วนใหญ่ละลายบนพื้นผิวในฤดูร้อน ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว หิมะสามารถสะสมได้ถึง 3เมตรในพื้นที่ราบต่ำ แต่ความสูงของหิมะบนสันเขาน้อยกว่า 1เมตร เนื่องจากลมพัดหิมะออกไป ลมตะวันตกพัดแรงตลอดทั้งปี โดยมีความเร็วลมสูงถึง 10เมตรต่อวินาที หรือมากกว่า 300วันต่อปี ภาพถ่ายที่เป็นตัวแทนของภูเขาไฟฟูจิจำนวนมาก ถูกถ่ายในฤดูใบไม้ผลิหรือปลายฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีเพียงส่วนบนของภูเขาเท่านั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

การป้องกันภัยพิบัติ การสังเกตสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการป้องกันภัยพิบัติ ระบบการแสดงภาพ สำหรับการระเบิดของภูเขาไฟ มาตรการรับมือภัยพิบัติ การติดต่อแจ้งเตือนการปะทุของภูเขาไฟ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น จัดขึ้นปีละสองครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบการระเบิดของภูเขาไฟทั่วประเทศ นอกจากนี้หากการระเบิดของภูเขาไฟ หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ เกิดขึ้น การหารือเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟจะถูกจัดขึ้นชั่วคราว และจะมีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์เมื่อจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันภัยพิบัติมีความคืบหน้า

รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเปิดเว็บไซต์ มาตรการรับมือภัยพิบัติภูเขาไฟฟูจิ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งระบบป้องกันภัยพิบัติจากภัยพิบัติภูเขาไฟฟูจิ และช่วยสร้างความตระหนัก ในการป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่ สำนักงานควบคุมทรายฟูจิ กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการควบคุมทรายโดยตรงของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อปกป้องเชิงเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิจากภัยพิบัติดินถล่ม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดชิสึโอกะวาดแผนที่เส้นทางอพยพระหว่างภูเขาไฟฟูจิระเบิด

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามมีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะสัญลักษณ์คลาสสิกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่เมื่อมองเข้าไปด้านในของป่าภูเขาไฟฟูจิในระยะใกล้ก็มีกองขยะ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของภูเขาไฟฟูจิ และลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจากขยะ ชาวญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งชมรมขึ้นในปี 1998 เพื่อทำความสะอาดขยะที่นี่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะในภูเขาไฟฟูจิยังคงร้ายแรงมาก เป็นการยากที่จะห้ามไม่ให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะโดยสิ้นเชิง เพื่อแก้ปัญหานี้รัฐบาลท้องถิ่น ได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิเศษ และตั้งค่ากล้องวงจรปิดโดยเจตนา แต่เห็นได้ชัดว่า สิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะกำจัดการสร้างขยะได้อย่างสมบูรณ์