โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

การประเมิน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

การประเมิน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวโดยทางโรงเรียนขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้ให้คำแนะนำและประเมินโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนจะนำความรู้ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563ตามแนวปรัชญาโดยดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน