โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

การศึกษานอกห้องเรียน

การศึกษานอกห้องเรียน การศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยนำนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญวัดสวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยา ในอำเภอไชยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา แหลมโพธิ์ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษานอกห้องเรียน

การศึกษานอกห้องเรียน

การศึกษานอกห้องเรียน