โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ผู้อำนวยกองลูกเสือ จัดกิจกรรมเดินทางไกล

ผู้อำนวยกองลูกเสือ และเนตรนารีบ้านห้วยทรายขาวได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือพักแรมชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วันทึ่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อำนวยกองลูกเสือ

ผู้อำนวยกองลูกเสือ

ผู้อำนวยกองลูกเสือ