วิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายกระบวนการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุกคามของการก่อการร้ายทางชีวภาพนั้นยิ่งใหญ่ ในแง่ของพลังและประสิทธิผล ของการกระทำของจุลินทรีย์ การรวมอุดมคติของมนุษยนิยมของชีวจริยธรรมในจิตสำนึก ของมวลชนเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาทางปัญญา และศีลธรรมที่ซับซ้อนที่สุดของชีวิต การตระหนักถึงลำดับ ความสำคัญของบุคคล ค่านิยมที่สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยนิยมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักในตนเองทางศีลธรรม

นักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์ เชเวลยุคากำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมทางปัญญา และศีลธรรมของผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่ และผู้คนที่มีวัฒนธรรมโดยทั่วไปดังนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถ และความสามารถที่กำหนดทางพันธุกรรมในแต่ละคนให้มากที่สุด ในพื้นที่ของการสำแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา เพื่อสร้างความคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผลในคน เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่มีตำแหน่งพลเมืองสูง และรับผิดชอบต่อสังคม ครอบครัวด้วยหลักศีลธรรมอันสูงส่ง

ซึ่งมีทัศนะทางธรรมชาติวิทยา ที่มั่นคงต่อธรรมชาติและสังคม กระบวนการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ความต้องการวัตถุประสงค์ สำหรับความเข้าใจเชิงปรัชญา เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรม และจริยธรรมของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการปฏิบัติต่อผู้คนนั้นเกิดจากความสำคัญพิเศษของนวัตกรรม ในการดูแลสุขภาพที่นี่ นวัตกรรมได้กลายเป็นผลของชีวิตทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์และทางปัญญาของผู้คน

ประชาชนได้ตระหนักว่า นอกจากความสำเร็จของผลลัพธ์ในเชิงบวกแล้ว วิทยาศาสตร์ยังสร้างอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อีกด้วย ด้วยความปรารถนาของนักวิทยาศาสตร์ ที่จะเปลี่ยนแปลงพืชและสัตว์ในเชิงคุณภาพ และในอนาคตมนุษย์ ผู้คนมีทัศนคติที่ระมัดระวังต่อโอกาส ที่เทคโนโลยีชีวภาพใหม่จะให้ในเรื่อง การปรับปรุงและทำให้ชีวิตทั้งหมด บนโลกสมบูรณ์แบบ ปัญหาทางปรัชญาที่เก่าแก่ ในการเลือกเส้นทางของบุคคล ซึ่งนำเขาไปสู่ความดีหรือความชั่วได้

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งใส่ลงในวาระการประชุมอีกครั้ง สถานการณ์ใหม่นี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเหตุผลและศีลธรรมของมนุษย์เท่านั้น โดยตระหนักว่าคำพูดและการกระทำใดๆ สามารถต่อต้านบุคคลได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โลกนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้ของพลังแห่งแสงสว่าง และความมืดผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ที่จริงแล้ว เป็นคนมีมโนธรรมพัฒนาความรู้สึกส่วนตัว รับผิดชอบทั้งคำพูดและการกระทำ จากสิ่งนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเสรีภาพในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและศีลธรรมของเขา คอร์รัปชั่นจีเฮเกลในปี 1770 ถึง 1831 ไตร่ตรองตามคำทำนาย ถ้าเราต้องการเหตุผล เราก็ไม่ได้ทำตัวโดดเดี่ยว แต่ให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องศีลธรรมโดยทั่วไป ในการกระทำทางศีลธรรมเราไม่ได้หยิบยกตัวเอง แต่เป็นแก่นแท้มีเหตุผลเป็นถนนสายใหญ่ที่ทุกคนผ่านไป แต่ไม่มีใครโดดเด่น นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และแพทย์สมัยใหม่ถือว่าจิตใจ และศีลธรรมของบุคคลเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม

รวมถึงวัฒนธรรมที่สำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีของพวกเขา สุขภาพคือความสามารถของร่างกายในการปรับตัว หรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติหรือสังคม นี่คือความสามารถของบุคคลในการรักษาสุขภาพที่ดี อารมณ์เพื่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง โรคนี้นำไปสู่การสูญพันธุ์ การเหี่ยวเฉาของร่างกายหรือแม้กระทั่งถึงแก่ความตาย มีเหตุผลมากมายสำหรับข้อสรุปดังกล่าวในหมู่นักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

ทุกวันนี้สภาพความเป็นอยู่ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด กำลังเปลี่ยนแปลงในทางลบบนโลกใบนี้มากกว่าที่เคย ดังนั้น ประเด็นการรักษาและแม้กระทั่งการช่วยชีวิต จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ จำเป็นต้องมีการทดสอบความแข็งแกร่งใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ไม่ใช่เพื่ออะไรที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ทำงาน ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ในการค้นหาวิธีการและวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์และแพทย์พยายามที่จะสังเกตการณ์ปฐมนิเทศ อย่างเห็นอกเห็นใจในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การรับรู้และการกำหนดปัญหาไปจนถึงแนวทางปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการศึกษาจีโนมมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมมากมายสำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยอมรับการนำเทคโนโลยี ชีวการแพทย์บางอย่างมาใช้กับมนุษย์

ขอบเขตของข้อมูลที่ควรหรือสามารถสื่อสารได้เฉพาะกับผู้ป่วย ญาติของเขาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เกิดขึ้นบางส่วนแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักการทางจริยธรรมทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นทุกวัน นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา แพทย์ เภสัช สนับสนุนตำแหน่งของยูเนสโกที่ได้แสดงไว้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยจรรยาบรรณชีวภาพ ว่าทุกรัฐควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ด้านชีวจริยธรรมในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้

จริยธรรมและจรรยาบรรณในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนโครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านชีวจริยธรรม และเรียกร้องให้รัฐบาลลงนามในอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในชีวการแพทย์ สภายุโรป 1997 ความจริงก็คือทิศทางใหม่ดังกล่าวได้ปรากฏในจริยธรรมทางชีวภาพ เช่น ปัญหาทางศีลธรรมของการบำบัดด้วยเซลล์ การโคลน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เภสัชวิทยาของยีน ปัญหาของการรักษาด้วยยา และปัญหาทางจริยธรรมขององค์กรด้านสุขภาพ

ในยุคของเรานักวิทยาศาสตร์ทุกคน แพทย์ทุกคนที่วางแผนการวิจัยด้านชีวการแพทย์ จำเป็นต้องจดจำความถูกต้อง ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และนวัตกรรมทางจริยธรรมของทฤษฎีของเขา ดังนั้น งานและค่านิยมที่กำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสังคมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อีกต่อไป ซึ่งกลายเป็นพื้นที่เฉพาะของอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

การพิจารณาโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้น และการพัฒนาของจริยธรรม ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแม้กระทั่งในการดูแลสุขภาพในทางปฏิบัติ ปัจจุบันนี้กำลังแพร่ขยายอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความสำเร็จของพันธุวิศวกรรม การปลูกถ่ายอวัยวะ เทคโนโลยีชีวภาพ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : วิทยาศาสตร์ การวิจัยทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่